top of page

Om oss

Torshovkorpset er et korps for barn og ungdom med psykisk utviklingshemming og lærevansker. Korpset ble stiftet i 1972 og har i dag rundt 80 aktive musikanter, i alderen fra 11 til 55 år. Korpset har lærere/dirigenter. Gjennom deltakelse i korpset får musikantene anledning til å utvikle sine musikalske ferdigheter, og dermed også sin status og selvtillit. Dette fremmer i sin tur bedre integrering av musikantene i eget nærmiljø. Samtidig foregår opplæring av musikantene på samme måte som i ordinære korps, noe som også fremmer integrering og inkludering. 

bottom of page